Medlemmar i Hide samfällighet kallas till ordinarie årsmöte
Lördag 17 juli 2021 kl. 14.00 i hamnen, Boviken

Dagordning


1. Val av ordförande för stämman
2. Val av sekreterare för stämman
3. Val av två justerare
4. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
6. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna.
7. Ersättning till styrelse och revisorer
8. Styrelsens förslag till underhålls- och verksamhetsplan
9. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
10. Val av styrelseordförande
11. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
12. Val av revisorer och revisorssuppleanter
13. Val av valberedning
14. Övriga frågor
15. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Årsmöteshandlingar:

Balansrapport 21.pdf Öppnas i separat fönster och kan därifrån laddas ner

Resultatrapport 21.pdf Öppnas i separat fönster och kan därifrån laddas ner