Medlemmar i Hide samfällighet kallas till ordinarie årsmöte
Lördag 18 juli 2020 kl. 14.00 i kulturbrottet, Hide

OBS Ny plats med hänsyn till att vi ska kunna hålla avstånd för att minska risken för smittspridning under den rådande pandemin.

Dagordning
1. Val av ordförande för stämman
2. Val av sekreterare för stämman
3. Val av två justerare
4. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
6. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna.
7. Ersättning till styrelse och revisorer
8. Styrelsens förslag till underhålls- och verksamhetsplan
9. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
10. Val av styrelseordförande
11. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
12. Val av revisorer och revisorssuppleanter
13. Val av valberedning
14. Övriga frågor
15. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Samlade dokument inför årsmötet, PDF-fil visas / laddas ner nedan.

Handlingar årsmötet 2020
Inga utskrifter tillhandahålls på mötet. Ladda dem på din telefon - platta eller annan lämplig enhet så att du har dem tillgänglig vid årsmötet alternativt skriv ut dem.