Medlemmar i Hide samfällighet kallas till ordinarie föreningssammanträde

Lördag 20 juli 2019 kl. 14.00 i hamnen Boviken

Dagordning och handlingar se nedan eller ladda ner som pdf-fil här Klicka - Handlingarna öppnas i ett nytt fönster

På kvällen efter årsmötet kl 18.30 i Boviken traditionsenlig hamnfest. Ta med dig egen dryck och förtäring. Alla hjärtligt välkomna!

Dagordning

 1. Val av ordförande för stämman
 2. Val av sekreterare för stämman
 3. Val av två justerare
 4. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser
 5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 6. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna.
 7. Ersättning till styrelse och revisorer
 8. Styrelsens förslag till underhålls- och verksamhetsplan
 9. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
 10. Val av styrelseordförande
 11. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
 12. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 13. Val av valberedning
 14. Övriga frågor
 15. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

 

Verksamhetsberättelse för Hide Samfällighet 2018-2019

Styrelsen för Hide Samfällighet lämnar härmed redogörelse för verksamheten

för tiden 2018 07 07 – 2019 07 03.

Funktionärer och styrelsearbete

Funktionärer har varit följande:

Styrelse: Henrik Carlén ordförande, Anders Gardelin vice ordf och sekreterare , Vakant kassör , Roger Carlsson, vägmästare, parkmästare Daniel Claesson

Suppleanter: Catrin Eriksson, Hans Forsslund, Mikael Keinonen, Anna Boström

Revisorer: Elisabet Österdahl, Åke Magnusson

Styrelsen har haft 4 protokollförda sammanträden och ett otal informella kontakter under

verksamhetsåret. Styrelsen har dessutom kommunicerat mellan mötena via mejl och telefon.

Ekonomi

Föreningens ekonomiska verksamhetsår är kalenderåret 2018 och redovisas separat, men ingår även verksamhetsmässigt i denna berättelse. Kortfattat kan sägas att föreningens ekonomi är välskött med en buffert för oförutsedda händelser.

Vård av grönområden

Den grönområdesplan som tagits fram av Skogsvårdsstyrelsen och som varit på remiss är nu godkänd av styrelsen och nu finns ett första utkast av åtgärdsplan för de kommande åren.

Grönområdesplanen finns tillgänglig via hemsidan, och revideras årligen

Planerade åtgärder 2018-2019

- underhåll av Bron över Bångån klart

- Planlägga ny stig genom område 1-3 är klart

- slåtter av strandänget utfördes ej längs Hide strandpromenad från stora Hidevägen till Grindkviar

- Kännungs 1:10 Färdigställande av nya stigar

- Kännungs 1:30 Dikesrensning område 2,3 Ner till Hideviken

Frivilliga till arbetet ombeds anmäla sig till Grönområdesgruppen.

Skötsel av vägar

Överenskommelsen med Bertil Malmberg om att bedöma behovet och lämplig tid för fortlöpande underhålla vägarna har fungerat tillfredställande. Under verksamhetsperioden har, i enlighet med detta, vägarna har grusats, skrapats och hål fyllts i. Snöröjning har endast skett vid ett par tillfälle under denna vinter. Vägsalt har som tidigare funnits för avhämtning. Fastighetsägarna har själva utfört saltning vid behov. Vid ett par platser har även högar med grus placerats så man själv enkelt kan fylla i gropar i vägarna vid akuta behov.

Valborgsmässofirande

Inför Valborgsmässofirandet kunde under tiden 1/3 - 30/4 ris och grenar läggas på udden vid hamnen. Valborgsmässofirandet firades i år utan tändning brasa med hänsyn till brandrisk. I samarbete med Hidesandens samfällighet och Hellvi Hembygdsförening bjöds på grillad korv som del av en numera väl inarbetad tradition.

Badbryggan

Bryggan lades ut den 8 Juni 2019 med gemensamma krafter från ett tiotal samlade medlemmar.

Hamnfesten

Hamnfesten arrangerades som vanligt samma kväll som föreningens årsmöte, 22 juli. Den var välbesökt med över 100 deltagare i alla åldrar som åt och drack av medhavd mat&dryck.

LOVA-projektet
Tredje året på LOVA-projekt 2016-2018 har nu avlöpt och är slutredovisad och godkänd av länsstyrelsen. De sista 25% är utbetalt.

(LOVA som står för Lokal Vattenvård och är ett projekt vi ansökt och fått stöd för under åren 2011-2018. Se mer information: http://www.havochvatten.se/insatser-och-skydd/havs--och-vattenmiljoanslag/lova.html )

Sport:
Visby Tennisskola har bedrivit verksamhet 2018 v 29 för 14 barn på Tennisplanen. Fotboll på spontannivå har funnits varje torsdag v 27-32,  kl 17 där åldrarna varierat mellan 4 o 55 år. Med andra ord ett härligt gäng som lirar boll med liv o lust. Tillgång till en fantastisk volleyboll plan gör att vem som är hugad kunnat ta med en boll o gå ner o spela med andra varje tisdag kl 17.  Under året har renovering av boden vid Tennisbanan påbörjats.

Grillkåtan
Grillkåtan kan utnyttjas av samtliga boende i Hide utan ersättning. Vi har satt ett kodlås vars kod erhålls från styrelsens medlemmar. Ingen förbokning behövs utan all användning skall främja umgänge mellan de boende i Hide. Ved medtages av de som skall utnyttja grillkåtan. Viktigt är att elden är släckt när ni lämnar kåtan.

Bord och bänkar

Tre kabeltrummor har försetts med sittplatser till stranden samt tre bänkar har placeras ut i området nära stranden för vila och beskådande av vackra Hideviken. Bänkar o bord finns tillgängliga i tennisboden och kan lånas av medlemmarna för fester och möten. Mikael Keinonen Grindkviar 23 och Thomas Frid Grindkviar 10 har nycklar till boden.

Hide 2019-07-07

Henrik Carlén      Anders Gardelin           Roger Carlsson      Daniel Claesson  

Styrelsen vill passa på att göra samtliga medlemmar uppmärksamma på att planer på avverkning och markarbeten som påverkar föreningens grönområden, i god tid skall anmälas till styrelsen för godkännande.

Styrelsen har ansvar för att grönområdenas funktioner som allmänna naturområden och avskiljande ridåer bibehålls, så att stugområdet i Hide får behålla sin karaktär. Trots att det finns drygt 150 fastigheter i området har det inte hittills upplevts så tätbebyggt som det i verkligheten är.

Kompostering eller annat utnyttjande av grönområdena är inte tillåtet utan styrelsens medgivande.

 På hemsidan med adressen www.hideviken.org finns förutom information, album och hidehistoria mm. Styrelsen är tacksam för nya bidrag som gör att hemsidan kan göras mer levande. Kontakta Hans Forsslund via mail Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

RESULTAT OCH BUDGET

HideResultatBudget