NaturreservatSliteSkärgård

Länsstyrelsen har föreslagit att förklara det område som avgränsats med heldragen svart linje på kartan ovan som naturreservat.
Reservatets namn ska vara Slite skärgård.

Anteckning: reservatsförslaget är överklagat av naturskyddsföreningen då det inte planeras fågelskydd m beträdnadsförbud på öarna.

Utdrag ur beslutet

Syftet med bildandet av naturreservatet Slite skärgård är att skydda och bevara ett unikt gotländskt skärgårdsområde med höga naturvärden både i vatten och på land, samt att bevara och utveckla ett område av stort värde för det rörliga friluftslivet. (Större bild och video om Sliteskärgåd finns i slutet av läs mera texten)

HidevikenDetalj

Detalj Hideviken. Gränsen för naturskyddsområdet enligt den svarta linjen.

• Värdefulla miljöer för marinbiologisk mångfald och marina ekosystem-tjänster såsom ålgräsängar, blåstångbälten och blåmusselområden skyddas från negativ fysisk påverkan.
• Goda häckningsbiotoper säkerställs för områdets individ- och artrika häck-fågelfauna av sjö- och strandängsfåglar, måsfåglar och tärnor.
• En gynnsam bevarandestatus upprätthålls för de arter och naturtyper som har angivits för Natura 2000-området Asunden, enligt art- och habitatdi-rektivet samt för arter som omfattas av fågeldirektivet.
• Biologiskt värdefulla gräsmarker, alvarmarker, kalkbarrskogar och fuktängar skyddas och sköts så att typiska arter och strukturer bibehålls.
• Bevara och utveckla ett värdefullt område för friluftsliv som grundar sig på allemansrätten. Besökare ska kunna se och uppleva områdets typiska livsmil-jöer och arter.

 

Syftet ska uppnås genom att:

  • minimera exploatering och annan negativ mänsklig påverkan på områdets vattenmiljö, havsbottnar och undervattensvegetation,
  • vegetationen på öar av vikt för häckfågelfaunan sköts så att såväl vadar-fåglar (gäller Klasen och Asunden) som and- och måsfågel har tillgång till goda häckningsbiotoper (gäller bland annat Storgraut och Grunnet). Sköt-seln ska ta i beaktande att vegetationsförändringar kan komma att ske till exempel på grund av kolonihäckande skarvar. Eventuella vegetationsför-ändringar kan ge minskat skydd mot predatorer för andra häckande sjöfå-gelarter och därför kan det behöva finnas tillgång till flera möjliga skyd-dade häckningsplatser även på öar som i dagsläget inte har de största nu-merärerna av häckande sjöfågel.
  • öar utan landförbindelse hålls fria från rovdäggdjur.
  • det rörliga friluftslivet styrs mot öar av mindre värde för häckande sjö- och strandängsfåglar, måsfåglar och tärnor.
  • biologiskt värdefulla gräsmarker, alvarmarker och kalkbarrskogar sköts med extensivt bete och röjning. Öarnas betespräglade landskap bevaras med hjälp av bete och röjning så att typiska geologiska formationer och kulturhistoriska lämningar som är viktiga för upplevelsevärdet, framträder. Detta gäller öarna Furilden, Fjaugen, Klasen, Majgu, Grunnet, Ytterhol-men och Asunden.
  • förutsättningar för det rörliga friluftslivet stärks med hjälp av enkla fri-luftsanordningar och underhåll av dessa samt att möjlighet ges till enstaka tillskott av bryggor och byggnader såsom bodar för övernattningsmöjlig-het, vindskydd eller liknande. Tillkommande byggnader eller bryggor ska stå öppna och vara tillgängliga för alla och får ej verka avhållande för all-mänheten att röra sig i området.
  • nya byggnader eller anläggningar på land eller i vatten inte tillkommer an-nat än vad som kan tillgodose det rörliga friluftslivets behov enligt ovan eller eventuella behov för att bibehålla betesdriften på öarna.
  • befintliga byggnader ej tillåts förändras så att de får en mer privat karaktär eller att de kan verka avhållande för allmänheten att röra sig i området.

SKÄLEN FÖR BESLUTET
Slite skärgård utgörs av havsmiljön och flertalet öar mellan samhället Slite och ön Furilden på Gotlands östra kust. Området är länets enda område med skärgårdska-raktär. Den största delen av reservatet består av vatten, men ett flertal öar ingår i området.
Områdets topografi och exponeringsgrad har skapat en variationsrik undervat-tensmiljö och därmed även en värdefull marinbiologisk mångfald. I området finns flera viktiga marina habitat, såsom ålgräsängar, blåstångsbälten och blåmusselbäl-ten som ger förutsättningar för ett rikt marint djurliv och viktiga marina eko-systemtjänster. Ett reservat ger förutsättningar för att dessa marina nyckelhabitat kan bestå långsiktigt utan att skadas av eventuella framtida exploateringar eller annat användande av området.
Flera av öarna hyser en rik häckfågelfauna av såväl andfåglar, måsfåglar som vadarfåglar och området hör till länets rikaste vad gäller häckande sjöfågel. Med reservatsbildning kan goda häckningsbiotoper med låg störningsgrad säkerställas även med ett ökande rörligt friluftsliv inom reservatsområdet.
Som länets enda skärgårdsområde är det ett viktigt område för det rörliga friluftslivet. Flera faktorer gör området besöksvärt för friluftslivet. Området har i modern tid haft en låg exploateringsgrad vilket gör privatiseringsgraden liten och att stö-rande industriella anläggningar saknas. Äldre exploateringar som till exempel kajen på ön Fjaugen och de för övernattning öppna äldre fiskebodarna är till-gångar som ökar tillgängligheten för besökare med båt eller kajak. Underhåll av kaj och de öppna stugorna kan underlättas med reservatsbildning liksom möjlig-heten för att ytterligare någon brygga eller stuga för övernattning, vindskydd eller liknande kan tillkomma i syfte att öka tillgängligheten till området. För besökare som inte har möjlighet att färdas i båt kan skärgårdslandskapet upplevas från öarna Asunden och Furilden som båda har landförbindelse. Det rika fågellivet, de många kulturlämningarna från såväl kalkbrytning, fiske som sjöfart och typiska geologiska bildningar som raukar, strandsporrar och strandvallar gör området intressant att besöka. Många av de geologiska bildningarna och kulturella spåren framträder i landskapet tack vare en långvarig betesdrift som hållit landskapet öppet. En igenväxning pågår dock vilket på sikt riskerar minska områdets attrakti-vitet och upplevelsevärde. Med reservatsbildning ges mer möjligheter att hålla tillbaka igenväxning och återställa vissa redan igenvuxna delar.
Hela ön Asunden utgör ett Natura 2000-område. Reservatsbildningen ger förut-sättningar för att en gynnsam bevarandestatus för de arter och naturtyper som har angivits för området enligt art- och habitatdirektivet och för att fågeldirektivet ska kunna upprätthållas.

Beslutet innehåller många bestämmelser som man kan ta del i sin helet genom att här ladda ner Beslutsförslaget pdf-fil

Viktigt för Hideborna
Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för bland annat h) fritidsfiske
För övrigt se Länstyrelelsens hemsida:
http://www.lansstyrelsen.se/Gotland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/sliteskargard/Sidor/default.aspx

 

 NaturreservatSliteSkärgård

 

Slite skärgård naturreservat from Länsstyrelsen i Gotlands län on Vimeo.