Lördag 15 juli 2017

kl. 14.00

i hamnen Boviken

Medlemmar i Hide samfällighet kallas till ordinarie föreningssammanträde

Dagordning

 1. Val av ordförande för stämman
 2. Val av sekreterare för stämman
 3. Val av två justerare
 4. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser
 5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 6. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna. Motion från Roland Pettersson angående VA publiceras på föreningens hemsida och delas ut på mötet.
 7. Ersättning till styrelse och revisorer
 8. Styrelsens förslag till underhålls- och verksamhetsplan
  1. Regelbundet underhåll av vägområden genom skrapning och ifyllnad av grus i gropar
  2. Bortforsling av släke och skötsel av stranden
  3. Underhåll av föreningens officiella informationstavla vid Stengrindevägen/Hidevägen samt www.hideviken.org
  4. Fortsatt bevakning av bygglov m.m.
 9. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
 10. Val av styrelseordförande
 11. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
 12. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 13. Val av valberedning
 14. Övriga frågor
 15. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Årsmöteshandlingar hålls tillgängliga fr.o.m. 2017-07-03 hos Thomas Frid, Grindkviar 10.